- میقات
مرکز هم‌اندیشی و اطلاع رسانی گروه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث فسا

1- خانم اسفندیاری/آثار تربیتی روزه در پرورش انسان از منظر قرآن و حدیث/استاد راهنما:دکتر طهماسبی/استاد داور: دکتر مختاری و خانم دکتر حاجیان ساعت 8

2- خانم هنایی جهرمی/امدادهای غیبی در قرآن کریم/استاد راهنما:دکتر عارفیان / استاد داور:دکتر مختاری و خانم دکتر حاجیان ساعت 9/5

3- خانم زازعی بهجانی/بررسی آیه ی تطهیر از دیدگاه فریقین/استاد راهنما:دکتر عارفیان/استاد داور:دکتر مختاری و خانم دکتر حاجیان ساعت 11

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 7:41 | پیوند  | 

1- خانم کنگانی/دروغ و آثار دنیوی آن از منظر آیات و روایات/استاد راهنما:دکتر زارعی /استاد داور: دکتر مختاری و خانم دکتر حاجیان.ساعت 8 صبح

2- خانم آبیار /دشمن سناسی از دیدگاه قرآن /استاد راهنما:خانم دکتر فتاحی/استاد داور: دکتر محتاری و دکتر زارعی.ساعت 9:30

3- خانم حسینی /اتحاد و همبستگی از دیدگاه قرآن و سیره اهل بیت /استاد راهنما:دکتر مختاری/استاد داور:دکتر مروج و دکتر زارعی ساعت 11

4- خانم نسابه/ امیدواری از دیدگاه قرآن و روایات /استادراهنما:دکتر مروج/استاد داور:دکتر مختاری و دکتر زارعی14

5- آقای تسلیمیان /بررسی سبک زندگی اسلامی در خانواده از دیدگاه قرآن و روایات / استاد راهنما : دکتر مختاری / استاد داور : دکتر زارعی و دکتر مروج.ساعت 15

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 9:16 | پیوند  | 

دانشجویان ورودی 92می بایست حداقل در 3 جلسه دفاع شرکت نموده و گواهی شرکت در جلسه را دریافت نمایند. نیم نمره از2 نمره پژوهش اختصاص به ارایه گواهی مذکور دارد.

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 10:46 | پیوند  | 

دانشجویان ورودی 92 علاوه بر 6واحد درسی ، 6واحد پایان نامه را هم در نیمسال اول 94-93انتخاب نمایند.

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 7:41 | پیوند  |