- میقات
مرکز هم‌اندیشی و اطلاع رسانی گروه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث فسا

 

1- خانم  هنایی جهرمی/امدادهای غیبی در قرآن کریم/استاد راهنما:دکتر عارفیان / استاد داور:دکتر مختاری و دکتر زارعی ساعت14

2-  خانم زازعی بهجانی/بررسی آیه ی تطهیر از دیدگاه فریقین/استاد راهنما:دکتر عارفیان/استاد داور:دکتر مختاری و دکتر زارعی ساعت 15:30

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 7:41 | پیوند  | 

1- خانم کنگانی/دروغ و آثار دنیوی آن از منظر آیات و روایات/استاد راهنما:دکتر زارعی /استاد داور: دکتر مختاری و خانم دکتر فتاحی .ساعت 8 صبح

2- خانم آبیار /دشمن سناسی از دیدگاه قرآن /استاد راهنما:خانم دکتر فتاحی/استاد داور: دکتر محتاری و دکتر زارعی.ساعت 9:30

3- خانم حسینی /اتحاد و همبستگی از دیدگاه قرآن و سیره اهل بیت /استاد راهنما:دکتر مختاری/استاد داور:دکتر مروج و دکتر زارعی ساعت 11

4- خانم نسابه/ امیدواری از دیدگاه قرآن و روایات /استادراهنما:دکتر مروج/استاد داور:دکتر مختاری و دکتر زارعی14

 

 

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 9:16 | پیوند  | 

دانشجویان ورودی 92می بایست حداقل در 3 جلسه دفاع شرکت نموده و گواهی شرکت در جلسه را دریافت نمایند. نیم نمره از2 نمره پژوهش اختصاص به ارایه گواهی مذکور دارد.

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 10:46 | پیوند  | 

دانشجویان ورودی 92 علاوه بر 6واحد درسی ، 6واحد پایان نامه را هم در نیمسال اول 94-93انتخاب نمایند.

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 7:41 | پیوند  | 

دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود را در شهریور ماه دارند می بایست دو نسخه از پایان نامه را حداکثر تا

 

10 شهریور

 

 

به مدیر گروه تحویل نمایند. تأیید استاد راهما الزامی است.

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 13:1 | پیوند  | 

فهرست مجلات علمی پژوهشی

آموزش عالی (سید)

 

فهرست مجلات علمی پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی (سید)

 

فهرست مجلات علمی پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی (مگیران)

 

فهرست مجلات علمی ترویجی

و مجلات علمی تخصصی (سید)

 

فهرست مجلات مصوب علوم انسانی

علمی پژوهشی و علمی ترویجی (مگیران)

ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 13:23 | پیوند  | 

جلسه دفاع خانم عابدی با عنوان  "نقش مسجد در تعالی اخلاقی جامعه از منظر قرآن و روایات"               ساعت 8/5صبح دوشنبه 6/3 برگزار می گردد. استاد راهنما حجةاسلام آقای دکتر طهماسبی .        

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 13:26 | پیوند  |